Hiệu trưởng: Phan Thị Phương Thắm               SĐT: 0987274381

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hạnh Nguyên     SĐT: 0976324113

Phó Hiệu trưởng: Khưu Kim Thoại                   SĐT: 0817979689